kanji: font size:
English:
                                                 
<[ 7, 8, 9, 10 ]>


picpronounciationmeaning
retsu, sa(ku), sa(keru)split, tear, crack
font size:
ren, ko(u), koi, koi(shii)be in love, dear, darling
font size:
ren, tsura(naru), tsura(neru), tsu(reru)party, set, range, put in a row, take (someone) along
font size:
renpurity, honesty, low price
font size:
ren, ne(ru)gloss, train, polish, refine
font size:
renrefine (metals), train
font size:
rofurnace, kiln
font size:
ro, jiroad, route, path
font size:
ro, roo, tsuyudew, Russia, openly, dewdrops
font size:
roo, o(iru), fu(keru)aging, old age, grow old
font size:
<[ 7, 8, 9, 10 ]>

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k


l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
y


KANJI
MAIL
this site